Thema’s

Onderwijs en ondersteuning

Voortijdige Schoolverlaters (VSV) & Leerplicht

Binnen dit subthema onderzoekt KBA in opdracht van derden hoe de samenwerking verbeterd kan worden tussen gemeenten, onderwijsinstellingen (PO, VO, VSO, MBO), bedrijven en de zorg, zodat er minder (on)geoorloofd verzuim ontstaat en er minder VSV’ers zijn. Onderzoeksmethoden: enquêtes (online en schriftelijk), dossieronderzoek, dataverzameling. Projecten en onderzoeken die dit in kaart brengen zijn: SchoolWerkt-monitor Onderzoek naar ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim Onderzoek naar geoorloofd verzuim in het mbo Onderzoeken naar regionale aanpak verzuim en vsv Onderzoeksmethoden die gebruikt worden zijn onder meer, enquetes, dataverzameling, interviews en meta-analyses.

Onderwijs en ondersteuning

Van opleiding naar werk & Jeugdwerkloosheid

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat tussen de 5-10% van de jongeren hulp nodig heeft bij de overgang van opleiding naar werk. De projecten en onderzoeken binnen dit subthema richten zich vooral op de vraag hoe deze overgang makkelijker gemaakt kan worden. Het andere deel van dit thema, de jeugdwerkloosheid, hangt hier deels mee samen, maar heeft ook andere trends en oorzaken die onderzocht worden. Onderzoeksmethoden: dataverzameling, enquêtes, dossieronderzoek, diepte-interviews Projectvoorbeelden: Evaluatie pilots praktijkleren Pilots motie Kwint Transitieroute

Onderwijs en ondersteuning

Kwetsbare doelgroepen & passend onderwijs

Sinds januari 2013 is de wet passend onderwijs ingevoerd, wat onderwijsinstellingen verplicht heeft om voor iedere leerling ruimte te bieden om onderwijs te kunnen volgen, ongeacht de lichamelijke dan wel geestelijke problematiek waar ze mee worstelen. Hiervoor is samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en zorg cruciaal. Sinds de invoering heeft KBA onderzoek gedaan naar hoe samenwerking vanuit perspectief van scholen verloopt, of de leerlingen daadwerkelijk de aanpassingen krijgen die zij nodig hebben en wat de verbeterpunten zijn. Binnen dit thema worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: interviews, vragenlijsten en dossieronderzoek.

Onderwijs

Leerprestaties

Het team onderwijs onderzoekt de leerprestaties van leerlingen binnen alle niveaus van het onderwijs. In 2018 heeft KBA samen met Expertisecentrum Nederlands meegewerkt aan het PISA-onderzoek: een grootschalig internationaal onderzoek onder 15-jarige scholieren. PISA onderzoekt de prestaties op de gebieden wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. PISA 2018 richtte zich op leesvaardigheid. Naast PISA worden ook andere onderzoeken verricht naar onderwijsrendement zoals de Evaluatie Passend Onderwijs. Onderzoeksmethoden die gebruikt worden zijn onder meer, enquetes, dataverzameling, interviews en meta-analyses.

Onderwijs

Marcodoelmatigheid

De term geeft al aan dat gekeken wordt naar hoe bepaalde opleiding het belang van de maatschappij dienen en wat de verhouding tussen vraag naar de opleiding en plaatsen op de arbeidsmarkt. KBA heeft in opdracht van verschillende onderwijsinstellingen en de overheid onderzoek verricht naar de doelmatigheid van diverse mbo- en hbo-opleidingen. Voor de overheid was dit in het kader van de wetgeving macrodoelmatigheid in het mbo. Hierbij wordt van onderwijsinstellingen verwacht dat ze een opleiding alleen aanbieden als het, gelet op het gehele opleidingsaanbod, doelmatig is. Onderzoeksmethoden die binnen dit thema worden gebruikt zijn: enquêtes (online en offline), en dossieronderzoek.

Onderwijs

Onderwijsachterstanden

Ondanks dat het onderwijssysteem in Nederland voor iedereen toegankelijk is, zoals wettelijk vastgelegd, zijn er soms toch onderwijsachterstanden. KBA onderzoekt hoe deze achterstanden zijn ontstaan en hoe deze gemeten kunnen worden. Het blijkt lastig te zijn om de behoefte aan leerwegondersteuning of praktijkonderwijs objectief te meten. Er blijkt wel een relatie te bestaan tussen het milieu van de leerling en de risicofactoren op een onderwijsachterstand. Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs zijn vooralsnog niet volledig afgestemd op de behoeften binnen regio’s. Afwegingen moeten gemaakt worden op basis van verwachte behoefte in de regio.

Onderwijs

Lerarentekort

Het (dreigende) lerarentekort is al sinds 1992 een punt van discussie. Dit geldt voor het gehele onderwijs: zowel PO als VO en ook steeds meer in het MBO. KBA onderzoekt wat de oorzaken én de gevolgen zijn van dit lerarentekort en wat concrete stappen kunnen zijn om dit tekort op te vangen. Zij doen dit in samenwerking met andere onderzoeksinstituten binnen een consortium, in opdracht van het ministerie van OCW. De onderzoekers gebruiken hiervoor verschillende onderzoeksmethoden zoals vragenlijsten, dossieronderzoek, dataverzameling en interviews. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Mariska Roelofs.

Onderwijs

Burgerschap en LOB

KBA doet inventariserend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van de lessen burgerschap en LOB. Vooral in het MBO omdat daar weinig zicht op is geweest omdat bij beide generieke kwalificatie-eisen zijn en een inspanningsplicht wordt verwacht van studenten. Binnen dit thema worden vragen onderzocht als: wat is de kwaliteit van de lessen Burgerschap en LOB en hoe ervaren studenten de lessen? Gebruikte onderzoeksmethoden zijn: enquêtes (online), diepte-interviews en casestudies.

Arbeid

Stromen op de arbeidsmarkt

De onderzoeken binnen dit subthema richten zich vooral op vragen betreffende: vraag en aanbod, krapte, stimuleren van instroom, voorkomen van teveel uitstroom. Een van de onderzoeken die tweejaarlijks terugkomt is die van de arbeidsmarkt in de technische installatiebranche in opdracht van Wij Techniek.

Arbeid

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Door de komst van het STAP-budget en het leven lang leren krediet, zet de overheid in op flexibele werknemers en betere posities op de arbeidsmarkt. KBA onderzoekt hoe omscholing, bijscholing, zijinstromers en hoe de arbeidsmarkt zich aan het onderwijs aanpast en andersom. Hoe wordt duurzame inzetbaarheid in praktijk gebracht en wat zijn de uitwerkingen daarvan? Er worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: dossieronderzoek, enquêtes (online en offline), multi-method dataverzameling & microdata van het CBS.

Arbeid

Flexibele schil van bedrijven

In een tijd waarin de wereld razendsnel verandert, moeten bedrijven meegaan in die ontwikkelingen. Dat betekent ook veranderingen in personeelsverloop? KBA onderzoekt het verloop van het personeel wat voor contracten zij hebben en brengt ontwikkelingen in kaart. Zij doet dit in opdracht van de Technische Installatiebranche maar ook voor de uitzend- en uitleenbranche, waarvoor zij sectoranalyses uitvoert. Hier worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: dossieronderzoek, enquêtes en multi-method dataverzameling.

Arbeid

Ontwikkelingen in werk en beroepsinhoud

De overheid wil dat in 2050 iedereen van het gas af is. Dat brengt een hoop veranderingen én werk met zich mee voor de technische installatiebranche. Ook de opkomst van nieuwe technologieën zoals warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels zorgt voor veranderingen in de sector. KBA onderzoekt in opdracht van Wij Techniek hoe deze ontwikkelingen invloed hebben op werk zelf, de beroepsinhoud en wat dat betekent voor de toekomst van de technische installatiebranche.